Programy prewencyjne - Realizowane programy - Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizowane programy

Strona znajduje się w archiwum.

Programy prewencyjne

 

Komenda Powiatowa Policji w Śremie w ramach zapobiegania przestępczości i innym patologiom realizuje kilka programów prewencyjnych, m. in.:

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 jako kontynuację działań „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” na lata 2007 – 2015

Cel główny: wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który realizowany jest przez trzy cele szczegółowe:

 • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
 • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.

W ramach programu Komenda Powiatowa Policji w Śremie realizuje m. in. projekt pn. „Bezpieczny senior” propagujący wśród osób starszych właściwe, bezpieczne zachowania. Inicjatywa jest realizowana po to, aby zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, z którymi mogą spotkać się ludzie starsi.

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”

Opracowany został przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego jako kontynuacja programu "Z Pyrkiem bezpieczniej".

Program związany jest z szeroko pojętym bezpieczeństwem dziecka w różnych sytuacjach i okolicznościach. Jego celem głównym jest wyposażenie najmłodszych w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku, w szczególności tym, które wynikają ze współżycia społecznego oraz tym, które związane są z zasadami ruchu drogowego.

Śremska Policja od lat realizuje szereg przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które to wpisują się w założenia i ramy projektu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!”


ProgramBEZPIECZNE MIASTO

Cele programu:
-ograniczenie przestępczości,
-zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,
-podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
-stworzenie „bezpiecznego miasta” do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego.

Adresat programu:
Program adresowany jest do mieszkańców gminy Śrem.

Wybrane realizowane przedsięwzięcia:
-edukacja prawna i wiktymologiczna,
-opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów prewencyjnych,
-pomoc ofiarom przestępstw,
-organizowanie imprez prewencyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podmioty współrealizujące program:
-Urząd Miejski w Śremie,
-szkoły,
-Straż Miejska,
-Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
-Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie,
-Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie,
-media.

Program BEZPIECZNA SZKOŁA

Program prewencji kryminalnej adresowany do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Cele programu adresowanego do dzieci i młodzieży:

 1. Wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.
 2. Zwrócenie uwagi na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania

i zachowania w różnych sytuacjach.

 1. Przedstawienie uczniom zakresu odpowiedzialności prawnej za popełnienie czynów karalnych.
 2. Zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i innym patologiom.
 3. Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

 

Cele programu adresowanego do rodziców i nauczycieli:

 1. Wzbogacenie wiedzy o informacje związane ze sposobami uczenia młodzieży właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 2. Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia-ofiary przestępstwa lub ucznia -sprawcy czynu karalnego lub zabronionego.
 3. Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu karalnego lub zabronionego.

Program BEZPIECZNA WIEŚ

Istotą programu jest m. in. zaktywizowanie i skoordynowanie działań Policji i innych podmiotów pozapolicyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wsi oraz traktowanie programu jako procesu długofalowych działań ukierunkowanych na tworzenie płaszczyzny społecznego współdziałania w szerokim tego słowa znaczeniu. Chodzi o partnerskie współdziałanie Policji ze społecznością wiejską za pośrednictwem zainteresowanych organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych charakteryzujących się poszukiwaniem i wdrażaniem skutecznych form i metod prewencyjnych w kierunku poprawy bezpieczeństwa na wsi.
W ramach realizacji programu policjanci KPP w Śremie m. in:

-współpracują z mieszkańcami terenów wiejskich, sołtysami i przedstawicielami samorządów. Realizują w szkołach położonych na terenach wiejskich program prewencyjny Bezpieczna Szkoła. Służba na terenach wiejskich powiatu śremskiego dyslokowana jest adekwatnie do zagrożeń wynikających z analiz. Na łamach środków masowego przekazu udziela się porad z zakresu wiktymologii, kolportowane są materiały prewencyjne. Policjanci spotykają się z mieszkańcami wsi znajdujących się na terenie powiatu śremskiego, z którymi omawiają m. in. zagadnienia związane z przestępczością okołosamochodową, włamaniami do mieszkań, altan działkowych, problemy dot. psów i inne kwestie dot. aktualnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem na terenach wiejskich. Ponadto podczas codziennych służb dzielnicowi przeprowadzają rozmowy z właścicielami i personelem sklepów na terenach wiejskich oraz przedstawicielami innych podmiotów. Podczas rozmów poruszana jest kwestia sprzedaży alkoholu wbrew przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kwestia zabezpieczenia obiektów przed przestępstwami. Dzielnicowi wspólnie z członkami Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przepowadzają na terenach wiejskich działania kontrolne pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W trakcie służb obchodowych dzielnicowi na bieżąco kontrolują także stan zabezpieczenia obiektów sakralnych na terenach wiejskich.

 

Metryczka

Data publikacji 07.08.2009
Data modyfikacji 04.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Kasińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kasińska KPP Śrem
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kasińska
do góry