Warunki przyjęć na praktyki - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Śremie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

 
  
WARUNKI PRZYJĘĆ NA PRAKTYKI STUDENCKIE
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI 
W ŚREMIE
 
 
I. Wymagane dokumenty
Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie;
2) skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;
3) kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;
4) zakres (program) praktyki;
5) kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
6) dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
8) inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 
II. Termin i miejsce składania dokumentów
Student, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP Śrem składa lub przesyła dokumenty na adres:  Komenda Powiatowa Policji, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 15
 
UWAGA:
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną i dlatego spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.
 
III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     1) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej
     2) możliwości organizacyjne Komendy i komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
3. Student otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
IV. Przebieg praktyki
1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
     1) zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
     2) zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
     3) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
     4) zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP Śrem.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.
 
V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
1. Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie są nieodpłatne.
2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu ds. Kadr i Szkolenia KPP Śrem, tel. 61-28-15-325

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 11.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kasińska KPP Śrem
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kasińska
do góry