Nabór do Służby Cywilnej

Nabór na stanowisko cywilne - Inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Komendant Powiatowy Policji w Śremie zatrudni pracownika Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektora Zespołu Finansów i Zaopatrzenia.

OGŁOSZENIE NR  43394/ 2019

 

NAZWA I ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚREMIE

ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W ŚREMIE

zatrudni kandydata na stanowisko

Inspektora

Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP w Śremie

(pracownika Korpusu Służby Cywilnej)

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy :       

Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. ocena stanu technicznego służbowych pojazdów samochodowych, łodzi służbowej
  i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;
 2. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z Wydziałami KWP w Poznaniu;
 3. nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku
  i sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń, oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;
 4. wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;
 5. monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;
 6. prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;
 7. nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;
 8. realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;
 9. realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 10. realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 11. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 12. prowadzenie ewidencji o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów;
 13. prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;
 14. organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 15. opracowywanie rachunków i faktur pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich terminowe  przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;
 16. naliczanie należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w środki ochrony osobistej i czystości;
 17. opracowanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;
 18. opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;
 19. wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;
 20. wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 21. prowadzenie postępowań szkodowych;
 22. nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i bieżąca terminowa aktualizacja badań legalizacyjnych tych urządzeń;
 23. zastępuje innych pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KPP w Śremie w zleconym zakresie,
 24. prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • prawo jazdy kat. B

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • łatwość komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • samodzielność,
 • kreatywność.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

charakter pracy: biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, wyjazdy służbowe i praca poza siedzibą urzędu, wysiłek fizyczny.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys (winien zawierać nr PESEL) i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dni 11 marca 2019 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

INNE  INFORMACJE:

 • wynagrodzenie według mnożnika kwoty bazowej 1,201 ( 2 250,48 brutto + wysługa lat)
 • dokumenty można składać osobiście w KPP w Śremie lub przesłać pocztą
  do 11 marca 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego)
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28-15-325 / 326
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Śremie, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych osobowych : Komendant Powiatowy Policji w Śremie

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.srem@po.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Śremie tel. 61 28 15 325

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Metryczka

Data publikacji 25.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kasińska KPP Śrem

Nawigacja

do góry