Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie

 Wydział Kryminalny

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr postępowań sprawdzających

Książka dowodów rzeczowych

Skorowidz alfabetyczny

Rejestr telegramów wychodzących

Rejestr telegramów wchodzących

Dziennik korespondencyjny pionu kryminalnego

Dziennik korespondencyjny Zespołu d/w z Przestępczością Gospodarczą

Rejestr o zastosowanie środka zapobiegawczego

Rejestr wystąpień prokuratorskich

Rejestr tymczasowych zajęć mienia

Rejestr współpracy z zagranicą

Książka odpraw oraz nadzoru funkcjonalnego SK

Rejestr teczek operacyjnych

Elektroniczna wersja książki wyjazdów Zespołu Techniki Krym.

Ewidencja osób daktyloskopowanych i fotografowanych

Książka ekspertyz kryminalistycznych

Teczka aktowa dot. akt kontrolnych postępowań przygotowawczych

Teczka aktowa dot. postępowań sprawdzających

Teczka aktowa dot. dokumentacji z miejsc nagłych zgonów

Teczka aktowa dot. czynności zleconych przez sąd , prokuraturę

Teczka aktowa dot. pomocy prawnej dla jednostek Policji

Teczka aktowa dot. analiz, ocen, wytycznych, opinii

Teczka aktowa dot. publikacji osób poszukiwanych

Teczka aktowa dot. bieżących informacji w pracy dochodzeniowo - śledczej

Teczka aktowa dot. dokumentacji pracy operacyjnej

Teczka aktowa dot. korespondencji kancelaryjnej

Teczka aktowa dot. poszukiwań i identyfikacji

Dokumentacja dot. ISO 9001 - 2000

Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy KR i Tech. Krym.

Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy PG

Lista biegłych sądowych

Resortowy wykaz abonentów telefonicznych

Wydział Prewencji

Rejestr spraw o wykroczenie

Dzienniki korespondencyjne

Książka osób zatrzymanych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr badań urządzeniem kontrolo-pomiarowym do badań zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu

Elektroniczna książka dozorów

Rejestr osób zatrzymanych

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr ukaranych w postępowaniu mandatowym

Rozliczenia bloczków mandatowych

SESPOL

Książka kontroli

Książka odpraw

Teczka analiz stanu zagrożenia przestępczością

Książka spraw przydzielonych do realizacji dzielnicowemu

Rejestr kancelaryjny w sprawie ukaranych kierowców

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

- REJESTR WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI MSWiA

- REJESTR WSPÓŁPRACY Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI

- REJESTR ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM ORAZ ZABEZPIECZENIA SPECJALNE

- REJESTR STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA DROGACH

- REJESTR SPRZĘTU TECHNICZNEGO

- REJESTR WYPADKÓW I KOLIZJI

- REJESTR KORESPONDENCJI O CHARAKTERZE KANCELARYJNO-MANIPULACYJNYM

- REJESTR UDOSTĘPNIENIA AKT ZE SKŁADNICY AKT POLICJI

- REJASTR FUNDUSZ GWARANCYJNY

- REJESTR ORGANIZACJI SŁUŻBY RUCHU

- REJESTR INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

- REJESTR DZIAŁAŃ PREWENCYJNO-PROFILAKTYCZNYCH

- REJESTR PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KIERUJĄCYCH

- REJESTR MELDUNKÓW INFORMACYJNYCH

- REJESTR POMOC PRAWNA

- REJESTR CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH

- REJESTR MATERIAŁÓW WIDEO ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW DOWODOWYCH

Zespół ds. Kadr i Szkolenia
 
Rejestr skierowań na badania lekarskie
 
Akta osobowe policjantów, pracowników Policji oraz żołnierzy rezerwy
 
Wykaz policjantów i pracowników reklamowanych
 
Ewidencja legitymacji służbowych
 
Ewidencja książeczek ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych
 
Dzienniki doskonalenia zawodowego
 
Arkusze wyszkolenia strzeleckiego
 
Karty sprawności fizycznej
 
Kartoteka kar i wyróżnień
 
Rozkazy personalne
 
Rozkazy nagrodowe
 
Kartoteka urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników
 
Karty ewidencyjne policjantów i pracowników
 
Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 
Książka ewidencji pieczęci
 
Listy obecności i ewidencja czasu pracy

Jednoosobowe stanowisko do spraw kontroli i ochrony informacji niejawnych

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Dziennik korespondencji

Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów

Dziennik Ewidencji Wydanych Materiałów Kancelaryjnych

Dziennik Ewidencji Wykonanych Kopii

Rejestr spisów akt przekazanych do Archiwum i Składnicy Akt

Rejestr Dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - WKT - 111

Dziennik Stanowiska ODN

Rejestr protokołów brakowania akt

Zeszyt kontroli wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik przepisów

Zespół Prezydialny

Dziennik Korespondencyjny

Skorowidz alfabetyczny do dziennika korespondencyjnego

Rejestr korespondencji wpływającej do KPP w Śremie

Rejestr korespondencji wychodzącej z KPP w Śremie

Rejestr narad i odpraw służbowych KPP w Śremie

Książka wykonanych kopii

Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej

Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

Ewidencja wyjazdów służbowych

Ewidencja przesyłek wydanych dowody osobiste

Ewidencja wykazy przesyłek imiennych

Ewidencja zwrotów listów z poczty cywilnej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Centralny Rejestr Upoważnień

Centralny Rejestr Upoważnień do Czynności Nadzorczych

Centralny Rejestr Pełnomocnictw

Dziennik przepisów KGP

Dziennik przepisów KWP

Dziennik przepisów MSWiA

Dziennik przepisów KPP

Rejestr Ewidencji wydania i wykorzystania kart zbliżeniowych „WIZYTA”

Ewidencja faxów

Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”

Rejestr spisów akt przekazanych do Składnicy akt Policji

Rejestr udostępnień akt ze składnicy

Rejestr akt brakowania kat. „BC”

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Rejestr zapomóg
 
Rejestr spisu akt przekazanych do archiwum
 
Księga ewidencji przyjmowanej gotówki z mandatów karnych-gotówkowych
 
Księga druków ścisłego zarachowania (mandaty, dow.KP)
 
Rejestr postępowań szkodowych
 
Rejestr decyzji administracyjnych
 
Rejestr wydanych zaświadczeń
 
Wnioski i raporty dot. zwrotu kosztów dojazdu do służby
 
Rejestr faktur
 
Ewidencja wniosków darowizny
 
Ewidencja wystawionych wezwań do zapłaty za pobyt w PIZ
 
Ewidencja wydanych materiałów biurowych
 
Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu
 
Książka ewidencji amunicji
 
Ewidencja odzieży roboczej

Ewidencja pojazdów

Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów
 
Ewidencja wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych
 
Rejestr pojazdów podlegających obsłudze technicznej
 
Książka kontroli pracy sprzętu transportowego
 
Rejestr ilościowy zakupu materiałów pędnych
 
Rejestr wydanych kart Flota
 
Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej w rozbiciu na poszczególne działy
 
Rejestr protokołów brakowania akt kat. "BC"
 
Rejestr umów na świadczenie usług
 
Zespół Łączności i Informatyki

Książka ewidencji materiałów eksploatacyjnych

Dziennik potwierdzenia odbioru resortowej poczty elektronicznej

Elektroniczny wykaz sprzętu komputerowego

Korespondencja o charakterze manipulacyjno-kancelaryjnym

Zabezpieczenie zbiorów informacji

Ewidencja kart zbliżeniowych systemu wejść - wyjść

Metryczka

Data publikacji 04.09.2009
Data modyfikacji 05.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kasińska KPP Śrem
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kasińska
do góry